ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AM ADVOCATUUR

 

Artikel 1

AM advocatuur is een eenmanszaak gevestigd in Veldhoven. AM advocatuur is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59551561.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere tussen AM advocatuur en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten. AM advocatuur aanvaardt algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk niet.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet enkel bedongen ten behoeve van AM advocatuur, maar tevens voor alle natuurlijke en rechtspersonen die op welke wijze dan ook (direct of indirect) betrokken zijn bij door AM advocatuur te verrichten dienstverlening.
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat AM advocatuur de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels dient te respecteren. Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding door AM advocatuur van de door opdrachtgever verstrekte opdracht.
 2. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail. Slechts een advocaat van AM advocatuur kan AM advocatuur vertegenwoordigen bij het totstandkomen van een overeenkomst.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst van opdracht

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door AM advocatuur aan opdrachtgever.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden van AM advocatuur. De opdrachtgever vrijwaart AM advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door AM advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. AM advocatuur bepaalt wie van AM advocatuur de opdracht uitvoert. Opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. AM advocatuur is bevoegd om namens opdrachtgever een derde (waaronder andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen) bij de opdracht te betrekken voor zover AM advocatuur dat voor de juiste uitvoering van de overeenkomst wenselijk acht. Deze bevoegdheid houdt tevens in om namens opdrachtgever eventuele voorwaarden van die in te schakelen derde te aanvaarden.
 4. AM advocatuur neemt bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht. Behalve ingeval van het inschakelen van deurwaarders, vindt vooraf overleg over het inschakelen van derden plaats met opdrachtgever. Indien dit overleg ertoe leidt dat een derde bij de opdracht worden betrokken, is aansprakelijkheid van AM advocatuur voor mogelijke fouten van die derde uitgesloten.
 5. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor AM advocatuur in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door AM advocatuur uitgevoerd naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van AM advocatuur mag worden verwacht.

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle feiten en omstandigheden die relevant of van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht alsmede alle door AM advocatuur verlangde gegevens en informatie, tijdig aan AM advocatuur te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en informatie.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AM advocatuur zijn verstrekt, heeft AM advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. AM advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AM advocatuur is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Verschotten zijn kosten die AM advocatuur ten behoeve van opdrachtgever betaalt, zoals o.a. griffierecht, deurwaarders-kosten, reiskosten, kosten van getuigen en deskundigen, kosten voor uittreksels uit openbare registers en koeriersdiensten. AM advocatuur brengt geen kantoorkosten in rekening.
 2. AM advocatuur declareert het honorarium in beginsel maandelijks, achteraf. Het honorarium van AM advocatuur wordt (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) bepaald door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de opdrachtgever getekende overeenkomst.
 3. AM advocatuur past jaarlijks per 1 januari het uurtarief aan met het loonindexcijfer.
 4. AM advocatuur kan van opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen, voordat met de werkzaamheden wordt gestart, of een tussentijds voorschot, voordat uitvoering van de overeenkomst wordt voortgezet. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met openstaande declaraties of met de einddeclaratie.

 

Artikel 7 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in artikel 5. In plaats daarvan is de opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd. Die eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt AM advocatuur op basis van de door de opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de opdrachtgever gehouden om dit onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de opdrachtgever worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, sommige deurwaarderskosten en internationale telefoongesprekken vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de opdrachtgever doorberekend.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dient, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever aan AM advocatuur plaats te vinden.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien AM advocatuur instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder b bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en de proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 8. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft AM advocatuur het recht werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op de schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting.
 9. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 10. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid  en vrijwaring

 1. AM advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht (of anderszins) is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor AM advocatuur geldende eigen risico onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan AM advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,=.
 3. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van AM advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van AM advocatuur.
 4. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens AM advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 11 – Archivering

 1. AM advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.
 2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is AM advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 4. Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn een afschrift worden verstrekt van het archiefdossier tegen vergoeding van administratiekosten ter hoogte van € 50,= te vermeerderen met € 0,03 per pagina.

 

Artikel 12 – Klachten- en geschillenregeling

 1. AM advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met AM advocatuur aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien de opdrachtgever ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan AM advocatuur t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.
 4. De opdrachtgever dient zijn klacht aan AM advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. De klachtenbehandelaar van AM advocatuur zal vervolgens in overleg treden met de opdrachtgever en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar opdrachtgever uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. AM advocatuur zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. Opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van AM advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
 8. AM advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen AM advocatuur en opdrachtgever en alle overeenkomsten die daarmee samenhangen of daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens het bepaalde in artikel 12, is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit tussen AM advocatuur en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

AM advocatuur, 1 april 2023